Obchodné podmienky

Obchodné podmienky vydáva spoločnost EMS Gold Investments SR, s. r. o., zo sídlom Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČ 46 157 336, DIČ: SK2023278147, zapísaná v obchodnom registru Okresného súdu Trnava, číslo složky : 27591/T, jakožto prodávající.

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi EMS Gold Investments SR, s. r. o , ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

Kupujúci spotrebiteľ , alebo len kupujúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej,  alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci,  ktorý nie je spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej ,  alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky,  či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami , alebo službami.

Vzťahy Medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "obchodnými  podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 108/2000 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji  a zásielkovom predaji  v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského prípravného poriadku.

EMS Gold Investments SR, s.r.o. obchoduje za ceny na svetových trhoch. Ceny sa aktualizujú automaticky,  podľa vývoja aktuálnych cien zlata, striebra, platiny a paládia, najmä podľa Vývoja cien na Londýnskej a medzinárodnej burze s týmito komoditami.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu zlato-eu.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky  kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Kupujúci môže objednať tovar od predávajúceho nasledujúcim spôsobom:
  • vyplní elektronickú objednávku na stránkach predávajúceho na adrese zlato-eu.sk  a odošle ju
  • zašle objednávku faxom, e-mail, alebo písomnou formou
  • vykoná objednávku osobne u predávajúceho
 3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailovou správou, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu, vrátane ceny, je možné meniť , alebo rušiť na základe zákonných dôvodov,  alebo na základe dohody strán.
 4. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka na nákup tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená zaslaním záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s jeho návrhom.
 5. Miestom dodania tovaru je adresa,  uvedená kupujúcim v registračnom formulári vytvorenom pri zaslaní objednávky.
 6. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať , prípadne ju zrušiť, alebo opraviť.

Okamžitý nákup

Nákup produktov v prevádzkovej dobe – u objednávok na investičné kovy vytvorených vo fixačných hodinách (tj. v pracovné dni od 9:00 do 16:30 hod okrem štátnych sviatkov v západnej Európe) bude fixovaná v okamihu odoslania objednávky. Výška objednávky nie je nijako limitovaná, tj. môžete vytvoriť objednávku v akejkoľvek výške.

Nákup produktov mimo prevádzkovú dobu – Objednávky na investičné kovy, ktorých hodnota nepresiahne 2300, - eur sú fixované v okamihu vytvorenia objednávky aj mimo fixačné hodiny.

Pokiaľ vo vyššie uvedených prípadoch (vo fixačných hodinách aj mimo fixačné hodiny) požadujete fixáciu na pokyn z Vašej strany uveďte to, prosím, v poznámke objednávky.

Pokiaľ bude Vaša objednávka vytvorená mimo vyššie uvedené fixačné hodiny a jej hodnota bude presahovať 2300,- eur súhlasíte, že cena bude stanovená (fixovaná) o 9:00 hod. SEČ prvý burzový deň nasledujúci po objednávke a to bez ohľadu, či cena jednotlivých investičných produktov bude rovnaká, stúpne či klesne.

Možnosti nákupu, cena tovaru

1. Maloobchodný nákup  investičních kovov: nákup investičných zlatých, strieborných, platinových, palladiových zliatkov a mincí prostredníctvom maloobchodného e-shopu, uverejnenom na adrese zlato-eu.sk za cenu, uvedenú na karte jednotlivých produktov. Predajná cena je uvedená v EUR. Ceny sú platné v čase objednávky vrátane DPH a Prémia. Táto služba nie je obmedzená výškou objednávky, ak na karte jednotlivých produktov nie je uvedené inak.  

2. Limitný nákup - traders: nákup investičných zlatých, strieborných, platinových, palladiových zliatkov a mincí prostredníctvom maloobchodného e – shopu, uverejnenom na adrese zlato-eu.sk za cenu budúcu, t. j. za cenu, ktorú si určí kupujúci sám, podľa predpokladaného vývoja cien . V momente, kedy aktuálna predajná cena jednotlivých investičných produktov dosiahne hranice určené kupujúcim, stáva sa objednávka záväznou a o tejto skutočnosti je kupujúci informovaný e-mailom. Táto služba je obmedzená celkovú výšku objednávky 16.000, - EUR, ak na karte jednotlivých produktov nie je uvedené inak. K tomu to spôsobu nákupu klient využíva službu "Traders" , ktorá sa nachádza v hlavnej ponuke na stránkach zlato-eu.sk

3. Fixingový nákup: nákup investičných zlatých, strieborných, platinových, palladiových zliatkov a mincí prostredníctvom maloobchodného e – shopu, uverejnenom na adrese zlato-eu.sk za cenu, uvedenú na karte jednotlivých produktov. Kupujúci zadá predávajúcemu telefonický pokyn k fixácii ceny produktu (nákupu) podľa aktuálnej ponuky. Tomuto nákupu predchádza zaslanie objednávky kupujúceho predávajúcemu s poznámkou "Fixingový nákup". Táto služba je obmedzená výškou objednávky 16.000,- EUR.

Spôsoby platby

1. Bankový prevod, alebo vkladom na účet predávajúceho.

Platby je možné vykonávať v EUR. Číslo účtu pre platbu prevodom, alebo vkladom na bankový účet:

Tatra banka, a.s.

ČÍSLO ÚČTU: 292 185 8107/1100 pro EUR
ČÍSLO ÚČTU: 282 181 8538/1100 pro Kč
IBAN: SK0911000000002921858107

SWIFT TATRSKBX

Pri platbe prevodom, alebo vkladom sa kupujúci zaväzuje uhradiť celkovú cenu objednaného produktu do dátumu splatnosti, uvedenej na zaslanej faktúre, t. j. do dvoch dní od zaslania faktúry. Faktúra je zaslaná kupujúcemu e-mailom. V súlade so Zákonom č. 254/2001 Z. z., O obmedzení platieb v hotovosti, kupujúci, ktorého výška platby presahuje čiastku 5 000, - EUR, je povinný vykonať platbu bezhotovostne. 

2. Platbu je možné vykonávať aj hotovostne, pričom výška platby nepresiahne sumu 5 000, - EUR. Hotovostné platby je potrebné telefonicky dohodnúť s predávajúcim. Požiadavka na hotovostné platby (po dohode s predávajúcim) uvedie kupujúci v objednávke. Tovar je následne dodaný kupujúcemu v súlade s jeho dostupnosťou (viď. nižšie - Dostupnosť tovaru).

3. Ak predávajúci v lehote splatnosti nedostane od kupujúceho úhradu na svoj účet, bude objednávka považovaná za zrušenú, pričom nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

Dostupnosť tovaru

O dostupnosti tovaru je zápis priamo na karte jednotlivých produktov na stránkach zlato-eu.sk.Význam zápisu je nasledovný:

 • Skladom: objednaný tovar je uskladnený v bezpečnostných trezoroch s obmedzenou dostupnosťou (t.j. tovar je potrebné vyskladniť). Tento proces prebieha z pravidla druhý pracovný deň od pripísania platby na účet predávajúceho,  maximálne však do dvoch pracovných dní.
 • K okamžitému odberu: kupujúci tovar nakupuje priamo u predávajúceho, pričom tovar je k okamžitému odberu. Požiadavka "K okamžitého odberu" kupujúci zapíše v objednávke a určí termín a čas nákupu (kedy sa dostaví k predávajúcemu). Predávajúci garantuje kupujúcemu dostupnosť objednaného tovaru, maximálne však na dobu 24 hodín.
 • Predĺžený termín dodania: objednaný tovar je pripravený na distribúciu zo zlievarní do bezpečnostných trezorov s obmedzenou dostupnosťou. Táto situácia môže nastať pri nadmernom náraste dopytu po určitom druhu produktu.
 • Na objednávku: tovar je potrebné objednať. Potvrdenie objednávky dostane kupujúci bezodkladne po jej spracovaní maximálne však do 3 hodín. Do tejto doby bude objednávka vybavená úplne, alebo čiastočne, v ojedinelých prípadoch môže byť zamietnutá.
 • Dostupnosť obmedzená: tovar v súčasnosti nie je na sklade a ani v dosahu obchodných partnerov predávajúceho. Dostupnosť je obmedzená najmä ponukou trhu. V takom prípade predávajúci robí kroky k získaniu tovaru pre kupujúceho za aktuálne ceny na trhu, ak kupujúci neustanovuje inak. Po získaní požadovaného tovaru predávajúcim dochádza k vysporiadaniu  objednávky.

U niektorých produktov môže dochádzať k zdvojeniu zápisu na karte produktu a tým k rôznym formám nákupu napr. "Skladom, k okamžitému odberu". V takomto prípade je rozhodujúce,  akú formu nákupu určí kupujúci v poznámke objednávky. Kupujúci má možnosť kúpiť produkt priamo u predávajúceho (k okamžitému odberu) a postupuje podľa vyššie uvedeného návodu, alebo postupuje formou štandardnej objednávky (skladom).

Dodacie podmienky

 1. Vyskladnenie tovaru z centrálneho skladu sa vykonáva spravidla do jedného pracovného dňa odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho. Prepravca dopravuje vyskladnené tovar spravidla trikrát týždenne. Doba dodania tovaru je stanovená do 7 pracovných dní pre kupujúceho spotrebiteľa a do 7 pracovných dní pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ od dátumu pripísania platby na účet predávajúceho. V mimoriadnych prípadoch (napr. zvýšená dopyt) môže dôjsť k predĺženiu termínu dodania. O tejto skutočnosti je však kupujúci informovaný e-mailovou správou.
 2. Pri osobnom odbere objednaného produktu kupujúcim, je vopred dojednaný termín a čas odberu individuálne v súlade s ustanovením bodu č. 1 dodacích podmienok.
 3. V prípade, že kupujúci nedostane zásielku s tovarom, ktorej odoslanie mu bolo oznámené, alebo je zásielka neúplná, alebo poškodená (v takom prípade odmietne zásielku prevziať) je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho písomnou cestou, napr. e-mailom na adresu info@zlato-eu.sk.

Doručenie objednávky

Osobný odber na adrese predávajúceho Business Centrum Trnava AQUAPOLIS, Piešťanská ul . 3, PSČ 917 01.
Prostredníctvom Slovenského pošty vo forme cenného listu,  alebo cenného balíka

Zásielka je vždy poistená v plnej výške kúpnej ceny.

Poštovné a balné je vyčíslené v EUR a jeho výška sa počíta podľa sadzieb Slovenského pošty. Informácie sú k nájdeniu na webových zlato-eu.sk u každého tovaru, po vytvorení  objednávky a potvrdení dodania poštou.

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmlouvy

EMS Gold Investments, s.r.o. ponúka len tovar, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, teda podľa § 53 ods. 8, Občiansky zákonník, spotrebiteľ nemôže využiť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, ako je posudzované v § 53 odsek 7, Občiansky zákonník.

§53 odst. 8
"Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť podľa odseku č. 7 od zmlúv
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
b) na dodávku tovaru , alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa , alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu, alebo zastaraniu,
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e) na dodávku novín, periodík a časopisov,
f) spočívajúcich v hre alebo lotérii. "
Spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý nemôže byť pre svoj charakter vrátený ako vyplýva so smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, O ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

Predávajúci sa zaväzuje na odkúpenie im predaného tovaru v neporušenom stave a zodpovedajúcej kvalite. Cena odkúpenia sa stanovuje individuálne, alebo bude uvedená na karte jednotlivých produktov na adrese zlato-eu.sk.

Reklamačný poriadok, rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že kupovaný produkt pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou a so zápisom na karte produktu, má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa, buď výmenou produktu, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z produktu, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím produktu o nedostatku vedel , alebo ho sám spôsobil. Predávajúci pri expedícii , aj pri výkupe starostlivo kontroluje každý jeden kus investičného produktu, napriek tomu sa môže stať z dôvodu obchodovania s obeživom, že niektoré produkty nebudú mať akosť prvého výrobku a ponesú známky bežného opotrebenia a to najmä, ak pôjde o skôr razené mince.

Reklamácia a její uplatnenie

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:

 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné  a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú,  brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte, alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chyby neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny , alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@zlato-eu.sk
 • poštou na adresu EMS Gold Investments, s. r. o., Business Centrum Trnava AQUAPOLIS, Piešťanská ul. 3, PSČ 917 01
 • telefonicky na tel. č: +421 911 610 303

a následne zaslať, alebo doručiť reklamovaný tovar,  v prípade možnosti v originálnom obale, alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s podrobným popisom chyby, s číslom objednávky a kópiou predajného dokladu na adresu reklamačného oddelenia prevádzkovateľa EMS Gold Investments, s. r. o. , Business Centrum Trnava AQUAPOLIS, Piešťanská ul. . 3 , PSČ 917 01.
Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru , alebo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný protokol je zaslaný zákazníkovi emailom, alebo poštou do 3-ch  dní od prijatia reklamácie (reklamovaného tovaru).
V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom , alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Produkty ponúkané predávajúcim obsahujú niektoré z nižšie uvedených parametrov a sú popísané na karte produktu:

 • Bezpečnostný prvok - áno / nie - investičný produkt obsahuje, alebo neobsahuje bezpečnostný prvok. U zliatkov je považované za bezpečnostný prvok špeciálne označenie zliatkov laserovým znakom typu Kinegramm, u mincí a medailí punc , ev. iné bezpečnostné prvky
 • Druh - určenie o aký druh produktu ide, napríklad investičné zlatý zliatok, strieborná investičné mince a pod
 • Certifikát - áno / nie - k investičnému produktu je, alebo nie je priložený písomný certifikát
 • Čistá hmotnosť –presná váha rýdzeho kovu uvedená v gramoch
 • Hrubá hmotnosť - presná celková hmotnosť výrobku
 • Good Delivery - áno / nie - označenie , či investičný produkt spĺňa normu Good Delivery
 • Kinegramm – označenie,  či má produkt bezpečnostný prvok Kinegramm
 • Nominálna hodnota - udáva sa u mincí, ide o určenie akú nominálnu hodnotu má minca ako platidlo v danej mene
 • Rok vydania- rok, kedy bol produkt vyrazený, eventuálne kedy bolo prvé vydanie
 • Rýdzosť - celková rýdzosť investičného produktu udaná v tisícinách, napr. 999,9 / 1000
 • Zabalené- krátky popis, ako je produkt zabalený (nejedná sa o prepravné balenia)
 • Zberateľská hodnota - áno / nie – označenie, či má, alebo nemá produkt aj zberateľskú hodnotu
 • Zachovalosť – označenie, či je výrobok nový (novo - razby), opotrebovaný, z výkupu, či obehu. Označuje kvalitu produktu.
 • Krajina pôvodu - označenie krajiny (eminent)

Záručná doba

Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 • tovar bol poškodený nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami
 • tovar bol poškodený bežným opotrebením a bolo označené v parametroch produktu na detailné karte ako výkup, obeživo alebo pôvodné razba.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom a táto sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe, či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Závěrečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 22.2. 2011. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.